Drukuj

Zawiadomienie o wykazie

(2017-03-13)

Z A W I A D O M I E N I E
Burmistrz  Środy  Śląskiej


zawiadamia, że w okresie  od dnia  13.03.2017 r. do dnia 02.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie,  pl. Wolności, na tablicy ogłoszeń przy pok. nr A-7 zostanie wywieszony wykaz :
nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres  do  trzech  lat tj. część działki nr 51/2, AM-1 o powierzchni 6931 m kw położonej we wsi Juszczyn  przeznaczonej do użytkowania  rolniczego, na rzecz osoby  fizycznej.
Zawiadomienie o  wykazie jest umieszczone na stronie internetowej pod  adresem www.srodaslaska.pl