Drukuj

Ogłoszenie o przetargu

(2017-02-21)

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ

o g ł a s z a

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiących własność gminy Środa Śląska

 

 

1. Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 125/3, AM-2 o pow. 0,1547 ha położona we wsi Juszczyn uwidoczniona w księdze wieczystej KW nr WR1S/00040481/4, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Juszczyn pod zabudowę mieszaną – mieszkaniową oraz usługowo-gospodarczą.

 

Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta położona we wschodniej części miejscowości. Na terenie działki znajdują się samosiewy sosen bez wartości użytkowej oraz zdziczałe drzewa owocowe. Otoczenie i bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa zagrodowa, tereny PGR oraz tereny niezabudowane (boisko wiejskie). Działka jest nieogrodzona, niezabudowana i niezagospodarowana. Dojazd do działki drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.

Cena wywoławcza w/w działki do przetargu wynosi 34.650,00 zł.

Wadium wynosi 4.000,00 zł.

Do ceny sprzedaży w/w działki uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. W/w nieruchomość gruntowa jest wolna od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW nr WR1S/00040481/4 są wolne od wpisów.

 

 

2. Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 125/4, AM-2 o pow. 0,1001 ha położona we wsi Juszczyn uwidoczniona w księdze wieczystej KW nr WR1S/00040481/4, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Juszczyn pod zabudowę mieszaną – mieszkaniową oraz usługowo-gospodarczą.

 

Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta położona we wschodniej części miejscowości. Otoczenie i bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa zagrodowa, tereny PGR oraz tereny niezabudowane (boisko wiejskie). Działka jest nieogrodzona, niezabudowana i niezagospodarowana. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi, dojazd będzie zapewniony poprzez ustanowienie odpowiedniej służebności na działce nr 200/7, stanowiącej własność Gminy Środa Śląska.

Cena wywoławcza w/w działki do przetargu wynosi 22.950,00 zł.

Wadium wynosi 4.000,00 zł.

Do ceny sprzedaży w/w działki uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. W/w nieruchomość gruntowa jest wolna od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW nr WR1S/00040481/4 są wolne od wpisów.

 

 

3. Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 125/5, AM-2 o pow. 0,1001 ha położona we wsi Juszczyn uwidoczniona w księdze wieczystej KW nr WR1S/00040481/4, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Juszczyn pod zabudowę mieszaną – mieszkaniową oraz usługowo-gospodarczą.

 

Działka położona we wschodniej części miejscowości ma kształt regularny zbliżony do prostokąta, położonego dłuższym bokiem równolegle do drogi dojazdowej. Między drogą a działką znajduje się rów melioracyjny. Otoczenie i bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa zagrodowa, tereny PGR oraz tereny niezabudowane (boisko wiejskie). Działka jest nieogrodzona, niezabudowana i niezagospodarowana. Na granicy działki – wzdłuż drogi oraz wzdłuż wschodniej granicy rosną drzewa. Dojazd do działki drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.

Cena wywoławcza w/w działki do przetargu wynosi 24.525,00 zł.

Wadium wynosi 4.000,00 zł.

Do ceny sprzedaży w/w działki uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. W/w nieruchomość gruntowa jest wolna od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW nr WR1S/00040481/4 są wolne od wpisów.

 

 

4. Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 256/3, AM-1 o pow. 0,1497 ha położona we wsi Ciechów uwidoczniona w księdze wieczystej KW nr WR1S/00035317/6, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Ciechów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w układzie wolnostojącym, zabudowę zagrodową i agroturystykę.

 

Działka położona w północnej części miejscowości ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Otoczenie i bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa zagrodowa i jednorodzinna. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni nieutwardzonej, odchodzącej od głównej drogi miejscowości, stanowiącej drogę dojazdową ze strony Środy Śląskiej. Posesja jest częściowo ogrodzona, niezabudowana i niezagospodarowana. Na działce znajdują się zdziczałe drzewa owocowe.

Cena wywoławcza w/w działki do przetargu wynosi 33.525,00 zł.

Wadium wynosi 4.000,00 zł.

Do ceny sprzedaży w/w działki uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. W/w nieruchomość gruntowa jest wolna od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW nr WR1S/00035317/6 są wolne od wpisów.

 

 

5. Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 902/7, AM-2 o pow. 0,1262 ha położona we wsi Szczepanów uwidoczniona w księdze wieczystej KW nr WR1S/00041020/2, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepanów pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Działka położona w zachodniej części miejscowości ma kształt regularny. Otoczenie i bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa zagrodowa oraz tereny niezabudowane (przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową). Dojazd do nieruchomości drogą gruntową, nieutwardzoną, a następnie drogą o nawierzchni utwardzonej – częściowo z kostki, częściowo asfaltowej. Posesja jest nieogrodzona, niezabudowana i niezagospodarowana.

Cena wywoławcza w/w działki do przetargu wynosi 30.900,00 zł.

Wadium wynosi 4.000,00 zł.

Do ceny sprzedaży w/w działki uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. W/w nieruchomość gruntowa jest wolna od wszelkich obciążeń. Dział III i IV KW nr WR1S/00041020/2 są wolne od wpisów.

 

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 11 stycznia 2017r.

 

Cena wywoławcza nieruchomości do drugiego ustnego przetargu nieograniczonego została obniżona o 25% w stosunku do cen wywoławczych z pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego.

 

Zainteresowanych kupnem w/w nieruchomości wzywa się do zapoznania:

- z nieruchomością poprzez dokonanie oględzin terenu

- z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń i zrzeka się wszelkich roszczeń względem sprzedającego w związku z nabyciem przedmiotowej nieruchomości.

Na wniosek zainteresowanego szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.

 

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej (ratusz) Pl. Wolności 1, dnia 31 marca 2017 roku o godz. 1200.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, lub obligacjach Skarbu Państwa albo w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

O wysokości postąpienia na w/w nieruchomości decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Wadium należy wpłacić do dnia 24 marca 2017 roku (przy wpłacie wadium należy podać numer działki) na konto Urzędu Miejskiego Środa Śląska PKO BP Oddział Środa Śląska Nr 79 1020 5242 0000 2802 0158 7898.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne, fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.

Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza Środy Śląskiej.

Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza Środy Śląskiej.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu (do 3 dni) od dnia odbytego przetargu przelewem na podane konto lub w kasie tut. Urzędu.

Burmistrz Środy Śląskiej może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia.

Nabywca pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, koszty notarialne i sądowe.

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury, pok. nr. A- 6, tel. 71 39 60 746 lub 732.

Ogłoszenie o przetargu jest opublikowane na stronie internetowej pod adresem: www.srodaslaska.pl oraz bip.srodaslaska.pl.