Drukuj

Ogłoszenie o naborze

(2017-02-17)

Gmina Środa Śląska

jako beneficjent projektu pn: „Świetlica wiejska oraz teren wokół świetlicy jako atrakcyjne centrum wsi Kryniczno” ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

 

ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne.

MATERIAŁY DO POBRANIA

- ogłoszenie o naborze (pdf)

- formularz ofertowy - wersja edytowalna