Drukuj

Ogłoszenie o przetargu

(2017-02-18)

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ

o g ł a s z a

pierwszy i trzeci ustny przetarg nieograniczony oraz trzeci ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Środa Śląska


Pierwszy ustny przetarg nieograniczony:

1.Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 9031/10000 części w prawie współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno - usługowym położonej we wsi Jastrzębce , przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (2MN) w strefie „B” i w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej. Budynek wpisany jest do ewidencji zabytków. W ramach udziału przysługuje prawo korzystania z następujących pomieszczeń: sala sprzedaży o pow. użytkowej 40.75 m kw usytuowana na parterze budynku, zaplecze o pow. użytkowej 7.67 mkw, usytuowane na parterze budynku, pomieszczenie mieszkalne o pow. użytkowej 66.23 mkw, usytuowane na I piętrze budynku. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń użytkowych w ramach udziału 9031/10000 części wynosi 114,65 mkw. Budynek nr 37 A posiada dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną, brak rynien i obróbek blacharskich. Okna drewniane pojedyncze, na parterze okratowane. Okna na I piętrze częściowo bez oszklenia, drzwi wejściowe drewniane okratowane. Stropy w budynku drewniane, podłoga na parterze wyłożona zniszczoną wykładziną PCV i glazurą. Stan techniczno -użytkowy budynku słaby, budynek wymaga gruntowego remontu . Do wymiany zniszczona stolarka okienna i drzwiowa oraz podłogi. Ściany zewnętrzne budynku zawilgocone, tynki elewacyjne wymagają remontu, występują liczne ugięcia dachu. Budynek wyposażony w instalację energetyczną wodociągową i kanalizacyjną. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w granicach działki nr 163 o pow. 200 mkw dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą WR1S/00032716/2. W dziale II w/w księgi wieczystej wpisano: Właściciel – Gmina Środa Śląska w udziale 9031/10000, właściciel wyodrębnionego lokalu użytkowego w udziale 969/10000.

Cena wywoławcza 67 733 zł,
w tym udział w prawie własności gruntu 5 599 zł
wadium wynosi 10 000 zł.

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr.54,poz.535 z późn.zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. Przetarg ograniczony jest do właścicieli lokali mieszkalnych i usługowych budynku nr 6 przy pl. Wolności w Środzie Śląskiej.

 

Trzeci ustny przetarg nieograniczony

1.Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 379/100 o pow. 0.0751 m kw, położona w Ciechowie, gmina Środa Śląska ujawniona w KW WR1S/00031457/1. Działka leży w centralnej części miejscowości, w drugiej linii zabudowy, bezpośrednio sąsiaduje z budynkami gospodarczymi w zabudowie szeregowej oraz blokami mieszkalnymi. Dojazd do działki nr 379/100 prowadzi przez działkę nr 379/112 o nawierzchni gruntowej i działkę nr 379/97 o nawierzchni częściowo utwardzonej . Droga asfaltowa ( ul. Średzka) znajduje się w odległości około 160 m od działki. Działka jest częściowo ogrodzona płotem z segmentów betonowych oraz płotem z siatki stalowej. Działka jest zabudowana budynkiem wiaty i ziemnym silosem

murowanym. Powierzchnia użytkowa wiaty wynosi 235 mkw. Obiekt znajduje się w bardzo złym stanie techniczno- użytkowym , jest od lat nieużytkowany . Wiata to obiekt o konstrukcji

stalowej z pokryciem z eternitu i blachy. Wiata posiada dwie murowane ściany z pustaków betonowych i cegły ceramicznej , posadzka betonowa . Wiata wymaga gruntowego remontu lub

rozbiórki. Sieć telefoniczna przebiega w pasie drogowym ul. Średzkiej. Ponadto na działce znajduje się słup betonowy oraz kilka drzew liściastych.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr XXVII/236/09 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 .01.2009 roku (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 26.03.2009 r., Nr 52, poz.1087) w/w nieruchomość położona jest w granicach obszaru oznaczonego symbolem 1MW/U – przeznaczenie podstawowe : zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna , usługi podstawowe , pracownie artystyczne , kultura , sport i rekreacja , turystyka , zdrowie i opieka społeczna , rozrywka wychowanie i nauczanie , przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura drogowa , urządzenia infrastruktury technicznej.

 
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 25 633,00 zł, w tym:
prawo własności gruntu - 10 632, 00 zł
wartość odtworzeniowa obiektu budowlanego 15 001,00 zł
Wadium wynosi - 5 000 ,00 zł
Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.
Pierwszy przetarg odbył się dnia 09.09.2016 r.
Drugi przetarg odbył się dnia 14.11.2016r.

Cena wywoławcza do trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego została obniżona o 35 % w stosunku do ceny wywoławczej z pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr.54,poz.535 z późn.zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Zainteresowanych kupnem w/w nieruchomości wzywa się do zapoznania z nieruchomością poprzez dokonanie oględzin.


Trzeci ustny przetarg ograniczony

1.Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 5 położony na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Placu Wolności 6 w Środzie Śląskiej na działce nr 31/1,AM 23, o pow.261 m kw. ujawnionej w KW WR1S/00011726/2. Lokal składa się z jednego pokoju o pow. użytkowej 9.90 mkw i nie posiada pomieszczeń przynależnych. Udział w nieruchomości wspólnej przysługujący właścicielowi lokalu mieszkalnego nr 5 wynosi 1.71 % fizycznie nie wydzielonej części. W lokalu podłoga jest oblicowana wykładziną PCV imitującą panele podłogowe (mocno zniszczoną), okno drewniane skrzynkowe nieszczelne i stare, drzwi wejściowe do lokalu typowe pełne,również zniszczone. Ściany w lokalu otynkowane, pomalowane farbami emulsyjnymi, mocno zabrudzone i zniszczone. Lokal wyposażony jest tylko w starą instalację elektryczną, która wymaga wymiany. Lokal nie posiada instalacji wodno - kanalizacyjnej, gazowej, brak ogrzewania. Lokal nie posiada łazienki, wyposażenie w armaturę sanitarną niekompletne . Standard wykończenia lokalu słaby.

Teren na którym położona jest działka nr 31/1 AM-23,w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest symbolem A6MS - teren zabudowy śródmiejskiej mieszkalnictwo i usługi. Działka leży w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz w strefie „W” ścisłej ochrony archeologicznej.

Cena wywoławcza została obniżona do trzeciego ustnego przetargu ograniczonego o 30 % w stosunku do ceny wywoławczej z pierwszego ustnego przetargu ograniczonego.

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr.54,poz.535 z późn.zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. Przetarg ograniczony jest do właścicieli lokali mieszkalnych i usługowych budynku nr 6 przy pl. Wolności w Środzie Śląskiej.

Zgłoszenie uczestnictwa wraz z kserokopią aktu własności lub odpisem księgi wieczystej z wpisem własności w dziale II księgi wieczystej lokalu mieszkalnego lub usługowego położonego w budynku przy pl. Wolności 6 w Środzie Śląskiej należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej pok. P -1 w terminie do dnia 17.03.2017 r. do godz. 14.00.

Zainteresowanych kupnem w/w nieruchomości wzywa się do zapoznania z nieruchomością poprzez dokonanie oględzin.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń i zrzeka się wszelkich roszczeń względem sprzedającego w związku z nabyciem przedmiotowego lokalu.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 7 646, 80 zł.
w tym prawo własności lokalu - 6 941,90 zł.
prawo własności gruntu - 704,90 zł.
Wadium - 1 500 zł.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.
Pierwszy przetarg odbył się dnia 09.09.2016 r.
Drugi przetarg odbył się 14.11.2016 r.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń i zrzeka się wszelkich roszczeń względem sprzedającego w związku z nabyciem przedmiotowej nieruchomości..

 

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej Pl. Wolności 1, (sala konferencyjna I piętro) dnia 24.03 .2017 roku o godz. 12:00.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa albo w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

O wysokości postąpienia na w/w nieruchomość decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Wadium należy wpłacić do dnia 17.03.2017 roku (przy wpłacie wadium należy podać nieruchomość ) na konto Urzędu Miejskiego Środa Śląska PKO BP Oddział Środa Śląska Nr 79 1020 5242 0000 2802 0158 7898 .

W przetargu mogą brać udział osoby prawne, fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.

Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza Środy Śląskiej.

Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza Środy Śląskiej.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu (do 3 dni) od dnia odbytego przetargu przelewem na podane konto lub w kasie tut. Urzędu.

Zainteresowanych kupnem w/w nieruchomości wzywa się do zapoznania:
- z nieruchomością poprzez dokonanie oględzin nieruchomości
- z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości, oraz że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń i zrzeka się wszelkich roszczeń względem sprzedającego w związku z nabyciem przedmiotowej nieruchomości.

Na wniosek zainteresowanego szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.


Burmistrz Środy Śląskiej może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia.
Nabywca pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, koszty notarialne i sądowe.

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury, pok. nr. A- 6, tel. 71 39 60 746 lub 732.

Ogłoszenie o przetargu jest opublikowane na stronie internetowej pod adresem: www.srodaslaska.pl. oraz bip.srodaslaska.pl