Drukuj

Ogłoszenie o przetargu

(2017-02-10)

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ
ogłasza
pierwszy ustny przetarg ograniczony


na ustalenie najemcy i miesięcznej stawki czynszu najmu za wynajem  10 pomieszczeń  gospodarczych od 1 do 10 z przeznaczeniem do najmu w miejscowości Środa Ślaska przy Placu Wolności  6-8 położonego na działce nr.32/3 AM-7 o całkowitej  powierzchni użytkowej 59,48m 2 .

Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2017r o  godz.11.00 w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego  Środa Śląska Pl. Wolności 4

Przystępując do przetargu należy przedłożyć dowód wpłacenia  wadium wraz z dowodem osobistym.
Wadium w wysokości 10 zł. słownie złotych: dziesięć złotych na każde pomieszczenie od numeru 1do 10  na konto PKO BP S.A O/ Środa Śląska nr 79102052420000280201587898  lub w kasie Urzędu Miejskiego, Pl. Wolności 5, do dnia 10.03 2017r. Do godz 9.00

W TYTULE WADIUM NALEŻY ZAZNACZYĆ KTÓRY NUMER POMIESZCZENIA( np. pomieszczenie nr 1….  pomieszczenie nr 2   itp.)
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu wynosi 5 zł/m2 . Postąpienie wynosi  1 zł.

Osobie wygrywającej przetarg, wadium zalicza się na poczet czynszu najmu pomieszczenia gospodarczego , natomiast tym, którzy przetargu nie wygrają wadium  zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Do ustalonej miesięcznej stawki czynszu dolicza się podatek należny podatek VAT w wysokości 23 %.
Umowa zawarta zostanie  na czas oznaczony  od dnia 01.04.2017r.  Do 31.10.2017
Pozostałe warunki umowne:
Najemcy znany jest przedmiot najmu, jego właściwości, stan techniczny i warunki użytkowania. Wynajmujący nie ponosi i nie zwraca kosztów dokonanych przez Najemcę remontów i modernizacji najmowanego pomieszczenia. Niezależnie od  opłat  czynszu za najem lokalu, Najemca  będzie pokrywał we własnym zakresie koszty eksploatacyjne związane z korzystaniem z przedmiotu najmu,
                   
Bliższych  informacji udziela Wydział Spraw Lokalowych  Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej  PL. Wolności 5 pok. nr 3  budynek B   tel. 39 60 748.