Drukuj

Ogłoszenie o przetargu

(2017-02-14)

BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ

o g ł a s z a

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność gminy Środa Śląska

 

Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 44/1, AM-13 o pow. 17 443 m2 położona przy ul. Na Polance. Działka położona w północnej części Środy Śląskiej, dojazd do działki drogą gruntową prowadzącą od ul. Kolejowej. Kształt działki jest nieregularny, ukształtowanie terenu płaskie, uzbrojenie terenu nie bezpośrednie – sieci przebiegają wzdłuż ulicy Kolejowej.

Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa o charakterze usługowym - magazyny i hale produkcyjne oraz tereny niezabudowane – parki, łąki, zielone skwery. Działka znajduje się pomiędzy rzeką Młynówka i rzeką Średzka Woda. Aktualnie teren działki wykorzystywany jest jako teren rekreacyjny – boisko do piłki nożnej.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej dla w/w działki prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00041251/0.

 

Cena wywoławcza do drugiego przetargu w/w działki wynosi - 1.318.800,00 zł.

Wadium wynosi - 131.880,00 zł.

Do ceny sprzedaży w/w działki uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek

VAT w wysokości 23 %

W/w nieruchomość gruntowa jest wolna od wszelkich obciążeń.

Dział III i IV KW nr WR1S/00041251/0 wolne od wpisów.

 

Z uwagi na negatywny wynik pierwszego przetargu obniżona zostaje cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości do drugiego ustnego przetargu ustnego nieograniczonego o 30%.

 

Zgodnie z Uchwałą nr XXIII/188/08 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 293, poz. 3240 z 12.11.2008r.) w/w działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej oznaczonej na rysunku planu symbolem (4MWn). Działka położona jest w strefie ''K'' ochrony krajobrazu kulturowego i strefie ochrony zabytków archeologicznych.

 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MWn obowiązują ustalenia:

  1. powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu nie może przekroczyć 50%,

  2. co najmniej 25% powierzchni terenu należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,

  3. liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać czterech, w tym użytkowe poddasze,

  4. dachy symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu połaci 35o- 45o, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym lub materiałem imitującym dachówkę w kolorze ceglastym,

  5. dopuszcza się dachy wielospadowe przy stosowaniu jako wiodącego układu dwuspadowego,

  6. dopuszcza się wzbogacenie formy dachu dwuspadowego poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn,

  7. dopuszcza się dachy płaskie dla zespołów zabudowy realizowanych według jednolitej koncepcji architektonicznej,

  8. wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 15 m,

  9. należy zapewnić stanowiska postojowe na terenie zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 40 m2 p.u. usług.

 

Zainteresowanych kupnem w/w nieruchomości wzywa się do zapoznania:

- z nieruchomością poprzez dokonanie oględzin terenu,

- z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

 

Na wniosek zainteresowanego szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych.

 

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej (ratusz) Pl. Wolności 1, dnia 21 kwietnia 2017r. o godz. 12-tej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa albo w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

O wysokości postąpienia na w/w nieruchomości decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium należy wpłacić do dnia 14 kwietnia 2017r. na konto Urzędu Miejskiego Środa Śląska PKO BP Oddział Środa Śląska Nr 79 1020 5242 0000 2802 0158 7898 lub w kasie tut. Urzędu do godz. 1300 (za datę uznaje się datę stempla na dowodzie wpłaty).

W przetargu mogą brać udział osoby prawne, fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.

Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza Środy Śląskiej.

Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Burmistrza Środy Śląskiej.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu do 3 dni od dnia odbytego przetargu przelewem na podane konto lub w kasie tut. Urzędu.

Burmistrz Środy Śląskiej może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia.

Nabywca pokrywa koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, koszty notarialne i sądowe.

 

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury, pok. nr. A- 6, tel. 71 39 60 732 lub 746.

Ogłoszenie o przetargu jest opublikowane na stronie internetowej pod adresem: www.srodaslaska.pl oraz bip.srodaslaska.pl .