Drukuj

Zawiadomienie o wykazie

(2017-02-09)

Z A W I A D O M I E N I E

BURMISTRZ Środy Śląskiej


zawiadamia, że w okresie od 09.02.2017 r. do 01.03.2017 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, Pl. Wolności 5 na tablicy ogłoszeń przy pok. nr A-7 zostanie wywieszony wykaz: 1. nieruchomości gruntowych do dzierżawy w  trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat
- działka nr 20/2 AM-16 o pow. 3646 m² położona w Środzie Śląskiej przy ul. 1 Maja z przeznaczeniem do wykorzystania na cele związane z działalnością statusową jednostki organizacyjnej Gminy Środa Śląska;
2. nieruchomości gruntowej do dzierżawy w trybie przetargu ustnego ograniczonego na okres do trzech lat - część działki nr 93/25 AM-22 o pow. 110 m2  położonej w Środzie Śląskiej przy ul. H. Probusa z przeznaczeniem do wykorzystania na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na rzecz osób fizycznych.
Zawiadomienie o wykazie jest umieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.srodaslaska.pl