Drukuj

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

(2017-01-20)

ZARZĄDZENIE NR 13/2017
BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ
z dnia 20 stycznia 2017 r.


w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2017.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817) zarządza się, co następuje:


§ 1. Przyznaje się dotacje organizacjom pozarządowym działającym w sferze zadań publicznych wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2017, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Organizacyjnego


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Środy Śląskiej

Adam Ruciński

 

 Załącznik do Zarządzenia pobierz