Drukuj

Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

(2017-01-17)

 ZARZĄDZENIE NR 10/2017
BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ
z dnia 17 stycznia 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląskaw obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. Z 2016 poz.1817) oraz uchwały Nr XXXIV/270/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 3 listopada 2016 r.  sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Środa Śląska
w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017
 
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1817) realizujące statutowe zadania w zakresie  tematycznym niniejszego konkursu.

4. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się:
1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości
i Współpracy z NGO.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Środy Śląskiej

Adam Ruciński

treść zarządzenia

Dokumenty do pobrania:

 

1. wzór oferty

2. wzór umowy

3. wzór sprawozdania