Drukuj

Aktywni - rozdanie 4.

(2015-04-10)

Zgodnie z zapowiedziami Gmina Środa Śląska zaprasza do udziału w czwartej edycji konkursu grantowego „Aktywni na ziemi średzkiej”.

 

Jest on adresowany do organizacji pozarządowych, lokalnych instytucji i grup nieformalnych, podejmujących wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

  

   
W ramach konkursu na wsparcie mogą liczyć projekty inicjujące współpracę mieszkańców dla wspólnej sprawy.
Wsparcie rzeczowe polega na zakupie i przekazaniu środków rzeczowych, w postaci materiałów budowlanych, narzędzi, innych przedmiotów rzeczowych oraz usług, niezbędnych do realizacji poszczególnych projektów.

Wartość grantu rzeczowego wynosi od 1 000 PLN do 6 000 PLN wyceniona zgodnie z aktualnymi cenami rynkowymi.

Projekty muszą zakładać minimum jeden z określonych celów programu:

  

  1. Wspierać rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z obszaru Gminy Środa Śląska.
  2. Organizować się i tworzyć inicjatywy społecznie użyteczne.
  3. Promować dobre praktyki w zakresie wykorzystania zasobów materialnych na potrzeby społeczności lokalnych.
  4. Poprawiać standardy życia w gminie.
  5. Rozwijać przedsiębiorczość i kapitał społeczny na obszarach wiejskich
  6. Promować dobre praktyki związane z pobudzeniem aktywności organizacji z terenu gminy Środa Śląska w kierunku pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.

 

DLA KOGO?


Konkurs skierowany jest dla aktywnych i mobilnych organizacji pozarządowych, grup lokalnych aktywistów/działaczy, rad sołeckich, parafii i organizacji katolickich działających na obszarze Gminy Środa Śląska.

  

Regulamin programu i dokumentacja niezbędna do przygotowania i złożenia wniosków znajduje się na stronach internetowych www.srodaslaska.pl i www.lgdodra.pl

 

  
Nabór wniosków projektowych trwa od 10 do 30 kwietnia do godziny 15:30. Wnioski można dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty lub firmy kurierskiej.

 

  
Wnioski można dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty lub firmy kurierskiej. Liczy się data wpływu wniosku do biura operatora programu, Gmina Środa Śląska, pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska z dopiskiem: program grantowy „Aktywni na Ziemi Średzkiej”.

 

  
Dodatkowych informacji o programie grantowym udziela: Wydział Promocji i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska, pokój 8B, e-mail promocja@srodaslaska.pl , tel. 71/3960767 lub prg2@srodaslaska.pl , tel. 71/396 07 77.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

regulamin konkursu (pdf)

wniosek (word)

karta oceny formalnej (pdf)

karta oceny merytorycznej (pdf)

umowa realizacji zgodnie wnioskiem (pdf)

wzór sprawozdania końcowego (pdf)