Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 informacje ogólne |  dyrektor |  cel i zakres działalności |  statut |  załatwiane sprawy |  pracownicy |

statut


                                    STATUT Przedszkola Publicznego nr 1 w Środzie Śląskiej

PODSTAWĘ DO OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU STANOWI:

1) Ustawa z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515),

2) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.),

3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

4) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76 z 2002 r. poz. 694 z późn. zm.),

5) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i zmianie innych ustaw (Dz. U. 2013 r., poz. 827 z póź.zm.) – art. 5 ustawy;

6) załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U. z 2001 r. nr 61, poz. 624 ze zm.),

7) załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.),

                                                                 Rozdział 1

                                                          Postanowienia ogólne

§ 1 1. Nazwa przedszkola: Przedszkole Publiczne nr 1 zwane dalej „Przedszkolem”

2. Siedziba przedszkola: Środa Śląska, ul. Strzelecka 6.

3. Organ prowadzący: Gmina Środa Śląska.

4. Nadzór pedagogiczny: Dolnośląski Kurator Oświaty.

5. Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Publiczne nr 1 w Środzie Śląskiej.

6. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.

7. Przedszkole prowadzi:

1) wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3 – 6 lat;

2) obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

§ 2 Przedszkole jest placówką publiczną, która:

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

                                                                  Rozdział 2

                                                      Cele i zadania przedszkola

§ 3 Celem wychowania przedszkolnego jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;

6) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

7) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

8) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

9) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym;

10) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

11) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

12) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

§ 4 Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, którymi to obszarami są:

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

4) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;

6) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

7) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

8) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

9) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;

10) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;

11) wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;

12) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

13) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

14) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

15) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

16) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

17) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

18) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

19)Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym.

§ 5 Działania wychowawcze i edukacyjne koncentrują się w szczególności na:

1)zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;

2)uwzględnieniu indywidualnych potrzeb dziecka, w trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;

3)stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągnięcia celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;

4)rozwijaniu wrażliwości moralnej;

5)kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;

6)rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej, wyrażania własnych myśli i uczuć;

7)rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej;

8)zapewnieniu warunków pełnego rozwoju, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

9)wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganiu rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

§ 6 Podstawowe formy działalności dydaktyczno- wychowawczej przedszkola to:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą we wszystkich sferach rozwoju;

2) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;

3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane dla dzieci mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi;

4) okazje edukacyjne – stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów;

5) zabawy dowolne oraz spontaniczna działalność dzieci;

6) wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie, uroczystości i imprezy

7) zajęcia dodatkowe organizowane na koszt rodziców i za ich zgodą; Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci i są dostępne dla każdego dziecka uczęszczającego do przedszkola. Zajęcia dodatkowe odbywają się poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej. Wysokość opłat za korzystanie z przedszkola powyżej podstawy programowej określa Rada Miejska i nie może być wyższa niż 1zł za godzinę zajęć. Zajęcia dodatkowo realizowane są powyżej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dyrektor powierza ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu lub zatrudnia nowych nauczycieli. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

§ 7 1. Przedszkole może organizować działalność innowacyjną i eksperymentalną w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych mających na celu: 1) poprawę jakości pracy przedszkola;

2) podnoszenie skuteczności kształcenia i wychowania w ramach modyfikowanych warunków.

2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, całe przedszkole, oddział lub grupę.

3. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymentu jest dobrowolny.

4.Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji lub eksperymentu w przedszkolu podejmuje Rada Pedagogiczna.

5. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:

1) zgody nauczycieli którzy będą uczestniczyć w innowacji;

2) zgody autora innowacji na jej prowadzenie w przedszkolu jeżeli założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

6. Innowacje i eksperymenty wdraża się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

§ 8 1. Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza przedszkolem.

2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

3. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa wspomaga pomoc wychowawcza.

4. Stałą opiekę nad dziećmi w oddziale dzieci młodszych pełni nauczyciel i pomoc wychowawcza. 5. Podczas spacerów i zajęć organizowanych poza terenem przedszkola nauczycielowi towarzyszy pomoc wychowawcza.

§ 9 W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na:

1) diagnozowania środowiska dziecka;

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianiu ich zaspakajania;

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko;

4) wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami;

5) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i rodziców;

6) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

7) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

9) umożliwieniu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

10) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

§ 10 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:

1) rodzicami (opiekunami prawnymi);

2) psychologiem;

3) pedagogiem;

4) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi;

5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

§ 11 Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana jest na wniosek:

1) rodziców (opiekunów prawnych);

2) nauczyciela – wychowawcę grupy;

3) pedagoga;

4) logopedy;

5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§ 12 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych;

2) zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i rodziców;

3) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

§ 13 Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica (opiekuna prawnego).

§ 14 Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze organizuje się dla dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, które mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli poszczególnych grup.

§ 15 Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeb to:

1) logopedyczne, organizowane dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć - od 2 do 4 dzieci;

2) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

§ 16 O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno - wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor przedszkola.

§ 17 O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych lub specjalistycznych decyduje dyrektor przedszkola.

§ 18 Porad dla rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb: pedagog, psycholog, logopeda, w terminach podanych na tablicy ogłoszeń.

§ 19 1. Dzieci przyjęte do przedszkola, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

2. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor przedszkola, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznych.

3. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć.

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innym przedszkolu.

5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w domu rodzinnym.

6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane odpowiednio: 1) z grupą wychowawczą w przedszkolu;

2) indywidualne w odrębnym pomieszczeniu przedszkola; w zakresie określonym w orzeczeniu, w odniesieniu do dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

7. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.

8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

9. Na podstawie orzeczenia, dyrektor przedszkola ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

10. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowany bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni.

11. Dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor przedszkola, w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu przedszkola.

§ 20 1. Przedszkole zapewnia organizację wycieczek zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

2. Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców.

3. Rodzice, którzy samodzielnie ubezpieczają dziecko zobowiązani są do przedłożenia polisy ubezpieczeniowej.

§ 21 1. W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani też samodzielnego podawania farmaceutyków.

2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

3. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

§ 22 1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców.

3. W razie nie odebrania dziecka w ustalonym czasie nauczyciel zapewnia mu opiekę szukając kontaktu z rodzicami.

4. W przypadku gdy nie można porozumieć się z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka, nauczyciel zawiadamia policję.

5. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka z przedszkola w przypadku kiedy zachowanie rodziców lub prawnych opiekunów wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

                                                                   Rozdział 3

                                                           Organy przedszkola

§ 23 Organami przedszkola są:

1) Dyrektor przedszkola ;

2) Rada pedagogiczna, której członkami są nauczyciele świadczących pracę w przedszkolu;

3) Rada rodziców.

§ 24 1. Dyrektora przedszkola powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. W przypadku dłuższej nieobecności dyrektora przedszkola, zastępuje go nauczyciel tego przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący.

§ 25 1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz, a w szczególności:

1) sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym:

a) opracowuje roczny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców do 15 września, oraz wyniki i wnioski z jego realizacji do końca roku szkolnego;

b) prowadzi hospitacje zajęć dydaktycznych oraz bieżącą kontrolę pracy nauczycieli;

c) gromadzi informacje o pracy nauczycieli;

d) dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami.

2) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

3) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy.

4) udziela pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań statutowych.

5) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych, organizacyjnych.

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

2. Dyrektor dopuszcza do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego zaproponowane przez nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

§ 26 1. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organem prowadzącym przedszkole, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, radą pedagogiczną, radą rodziców i środowiskiem lokalnym.

2. Dyrektor realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji oraz umożliwia współdziałanie i współpracę organów przedszkola.

§ 27 1. Dyrektor przedszkola dysponuje środkami określonymi w planie dochodów i wydatków i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

2. Dyrektor wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych m.in.:

1) odpowiada za dokumentację placówki,

2) sporządza arkusz organizacyjny przedszkola,

3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

4) dba o odpowiedni poziom dydaktyczny i wychowawczy przedszkola,

5) ma prawo zwoływania zebrań rady pedagogicznej.

§ 28 1. Dyrektor przedszkola pełni funkcję kierownika jednostki i jest zwierzchnikiem służbowym dla zatrudnionych i świadczących pracę w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami oraz decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

2. Dyrektor realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny.

3. Dyrektor rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia, z wyjątkiem skarg złożonych na kierownika jednostki.

§ 29 1. W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.

§ 30 1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

2. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz odpowiada za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

3. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z podsumowaniem pracy wychowawczo opiekuńczo – dydaktycznej, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb.

4. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola, organu prowadzącego albo, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

§ 31 Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności przedszkola.

§ 32 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola;

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu;

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

4) wprowadzanie zmian w statucie przedszkola;

5) uchwalanie regulaminu swojej działalności.

2. Rada pedagogiczna opiniuje:

1) organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;

2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

3) program wychowania przedszkolnego proponowany przez nauczyciela przed dopuszczeniem do użytku w przedszkolu;

4) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola;

5) pracę dyrektora przedszkola w sprawie ustalenia oceny.

3. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

§ 33 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

2. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

3. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.

5. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 34 1. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.

2. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

3. Wszystkie osoby uczestniczące w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 35 1. W przedszkolu działa rada rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Rada rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

3. Członkowie rady rodziców wybierani są w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu ogólnym w roku szkolnym, po jednym przedstawicielu z każdego oddziału.

§ 36 1. Kompetencje stanowiące rady rodziców:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki;

2) uchwalanie regulaminu swojej działalności, który określa wewnętrzną strukturę, tryb pracy oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców.

2. Kompetencje opiniodawcze rady rodziców:

1) możliwość występowania do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;

2) występowanie z wnioskiem do dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

3) na wniosek dyrektora opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;

5) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola;

6) delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.

§ 37 1. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

2. Zasady wydatkowania funduszy rady określa regulamin jej działalności.

§ 38 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą, w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci i podnoszenia jakości pracy przedszkola.

2. Organy przedszkola zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez:

1) organizowanie wspólnych posiedzeń;

2) wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania;

3) planowanie i podejmowanie wspólnych działań.

§ 39 1. Organy przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji.

2. Nieporozumienia i spory pomiędzy radą pedagogiczną, a radą rodziców rozstrzyga dyrektor poprzez:

1) wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron;

2) podejmowanie próby wyjaśnienia istoty nieporozumień.

3. W sprawach nierozstrzygniętych przez dyrektora strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sporu, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 40 1. W sprawach spornych pomiędzy dyrektorem przedszkola a innymi organami przedszkola strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sprawy, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

2. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór jest ostateczne.

                                                                    Rozdział 4

                                                          Organizacja przedszkola

§ 41 1. Przedszkole ma 9 oddziałów.

2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku

. 3. Zasady doboru dzieci mogą być zróżnicowane i uwzględniać potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia, a także stopień i rodzaj niepełnosprawności.

4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.

5. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

6. Przy powierzaniu opieki nad oddziałem, dyrektor może uwzględnić propozycje rodziców.

7. Rodzice dzieci niepełnosprawnych zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia o jego możliwości przebywania w grupie dzieci zdrowych.

                                                                    Rozdział 5

                                   Organizacja działalności wychowawczo dydaktycznej

§ 42 1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w szczególności rytmiki, nauki języka angielskiego, nauki religii, zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1) z dziećmi wieku 3 – 4 lat około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat około 30 minut.

§ 43 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

2. Zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu dokumentowane są w dziennikach zajęć i przechowywane w przedszkolu.

§ 44 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.

2. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:

1) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów;

2) liczbę pracowników przedszkola w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

3) ogólną liczbę godzin pracy finansowaną przez organ prowadzący przedszkole;

4) kwalifikacje nauczycieli;

5) terminy przerw w pracy przedszkola.

3. Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

§ 45 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

4. Ramowy rozkład dnia może być zmieniony w ciągu roku.

§ 46 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny.

2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

3. W okresie ferii zimowych i przerw świątecznych organizację działalności przedszkola ustala dyrektor przedszkola w zależności od frekwencji dzieci.

4. Przedszkole czynne jest 11 godzin dziennie od 6.00 do godz. 17.00

5. Podstawa programowa realizowana jest od godz. 8.00 do godz. 13.00.

6. W uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców czas przeznaczony na realizację podstawy programowej poszczególnych oddziałów może być przesunięty w czasie, ale nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

7. Informacje o terminach przerwy w pracy przedszkola, dziennych rozkładach dnia i czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej umieszczane są na tablicy ogłoszeń.

§ 47 W czasie, w którym pomieszczenia przedszkola nie są wykorzystywane na realizację jego zadań statutowych, część z nich obejmująca:

1) pomieszczenia na poziomie -1;

2) sale dydaktyczne wraz z zapleczem sanitarnym i gospodarczym;

3) ciągi komunikacyjne; może podlegać wynajmowi na zasadach określonych odrębnym regulaminem ustalonym przez organ prowadzący.

                                                                   Rozdział 6

                                               Zasady odpłatności za przedszkole

§ 48 1.Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Środa Śląska.

2.Za pobyt dziecka w przedszkolu, rodzice (opiekunowie prawni) wnoszą comiesięczną opłatę.

3.Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej.

4.Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, stanowi równowartość miesięcznej ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Opłata pobierana jest za każdą rozpoczętą godzinę.

5.Deklarację dotyczącą czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz rodzajów spożywanych posiłków w odpowiednich dniach tygodnia, a tym samym wysokości wnoszonych opłat, rodzic (opiekun prawny) przedkłada w Karcie Zgłoszenia do Przedszkola. Podejmowanie w trakcie roku szkolnego zmian w deklaracji wymaga pisemnego wystąpienia rodzica (opiekuna prawnego) do dyrektora przedszkola. Dyrektor uwzględnia zmiany z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

6.Rodzice dzieci realizujących w przedszkolu roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne nie wnoszą żadnych odpłat, pod warunkiem pobytu dziecka w przedszkolu w wymiarze 5 godzin i nie korzystaniu z wyżywienia.

7.W przypadku powstania zaległości w opłatach przekraczających jeden miesiąc, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.

8.W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzic (opiekun prawny) powinien złożyć pisemną informację, w celu zaprzestania naliczania odpłatności.

9.Pracownicy przedszkola mogą odpłatnie korzystać z posiłków przygotowywanych w placówce. Cenę posiłku ustala się na podstawie kosztu produktów zakupionych do jego przygotowania. Cenę posiłku zakupionego przez pracownika niepedagogicznego powiększa się o stawkę należnego podatku VAT.

§ 49 1. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków.

2. Przerwa między posiłkami nie powinna przekraczać 3 godzin.

3. Rodzice dziecka przebywającego w przedszkolu nie dłużej niż 5 godzin dziennie, nie korzystającego z wyżywienia, są zobowiązani do zapewnienia dziecku posiłku we własnym zakresie.

4. Sposób dożywiania dziecka wskazanego w ust. 3 ustala dyrektor w porozumieniu z rodzicami.

5. Koszty wyżywienia dziecka (tzw. wsad do garnka) w pełni pokrywane są przez rodziców, w rozliczeniu miesięcznym płatnym z góry, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

6. Dzienną stawkę wyżywienia oraz poszczególnych posiłków ustala dyrektor w porozumieniu z Gminą Środa Śląska.

7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w przedszkolu.

8. Warunkiem zwrotu opłaty o której mowa w ust. 7 jest zgłoszenie nieobecności dziecka nie później niż w dniu poprzedzającym nieobecność.

                                                                         Rozdział 7

                                            Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 50 1. Do zadań nauczyciela należą w szczególności:

1) odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć dydaktycznych, wycieczek, wyjazdów, imprez;

2) przebywanie z dziećmi w trakcie zajęć dydaktycznych;

3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkola;

4) zapewnienie higienicznych warunków pracy;

5) zapewnienie właściwej opieki podczas wyjścia poza teren przedszkola (jeden nauczyciel zapewnia opiekę grupie liczącej nie więcej niż 15 dzieci).

2. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków oraz: 1) współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania m.in.:

a) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy,

b) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka;

2) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie – w szczególności z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci zdolne, z dysharmonią rozwojową, niepełnosprawne itp. )

3) udostępnia rodzicom wytwory działalności dzieci (prace plastyczne, ćwiczenia na kartach pracy i inne).

4) planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość; m.in.:

a) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania,

b) dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju, społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej,

c) wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej,

d) stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka,

e) stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy,

f) realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania dzieci,

5) prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci:

a) dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności,

b) prowadzi pracę wyrównawczo-kompensacyjną,

c) współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inne formy pomocy,

d) przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej,

e) dokonuje analizy gotowości szkolnej dziecka i wydaje stosowną informację rodzicom w terminie do 30 kwietnia danego roku szkolnego;

6) Prowadzi dokumentację zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 51 1. Nauczyciel ma prawo do wyboru programu wychowania przedszkolnego, który przedstawia dyrektorowi.

2. Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.

§ 52 Nauczyciel jest zobowiązany systematycznie podnosić swoją wiedzę i umiejętności poprzez:

1) udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego,

; 2) samokształcenie;

3) pomoc merytoryczną ze strony dyrektora, nauczyciela metodyka i innych specjalistów;

4) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami;

5) aktywny udział w naradach szkoleniowych rady pedagogicznej.

§ 53 1. Dyrektor i nauczyciele współpracują z rodzicami, w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci, ujednolicenia procesu dydaktyczno- wychowawczego organizując w szczególności:

1) zebrania ogólne rodziców – w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku;

2) zebrania oddziałowe – co najmniej 2 razy w roku;

3) konsultacje indywidualne, z inicjatywy nauczycieli lub rodziców systematyczne, w miarę potrzeb;

4) zajęcia otwarte dla rodziców – co najmniej 2 razy w roku;

5) uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci, rodziców oraz najbliższych członków rodziny – wg harmonogramu;

6) miejsce z aktualnymi informacjami o działalności placówki, realizowanych zadaniach, tematach kompleksowych i innych wydarzeniach;

7) spotkania ze specjalistami i zaproszonymi gośćmi (wg potrzeb).

2. Dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców w różnych sprawach dotyczących pracy oddziału i przedszkola.

§ 54 Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nie ujawniania danych stanowiących dobra osobiste dzieci i ich rodziców.

§ 55 Rodzice mają w szczególności prawo do:

1) rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie;

2) pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

3) uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną;

4) pomoc w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą itp.;

5) zgłaszania sugestii i propozycji dotyczących wyboru nauczyciela lub oddziału.

§ 56 Na rodzicach dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek m.in. na:

1) udzielaniu pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;

2) zapewnienia dzieciom realizującym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne regularnego uczęszczania na zajęcia;

3) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

4) usprawiedliwiania nieobecności dzieci na zajęciach edukacyjnych (tylko dzieci realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne) w terminie do 7 dni, ustnie, telefonicznie, pisemnie lub zaświadczeniem lekarskim.

§ 57 1. Przedszkole współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną:

1) organizuje spotkania i konsultacje ze specjalistami;

2) organizuje narady szkoleniowe z udziałem specjalistów;

3) pomaga rodzicom w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznych;

4) kieruje wychowanków na badania psychologiczno-pedagogiczne;

5) sporządza opinię o dziecku kierowanym do badań;

6) realizuje orzeczenia i wskazania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

2. Przedszkole współpracuje ze specjalistami świadczącymi opiekę zdrowotną:

§ 58 Przedszkole organizuje w miarę możliwości zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów.

§ 59 Przedszkole może zatrudniać pracowników administracyjno – obsługowych, w tym:

1) intendenta;

2) kucharkę;

3) pomoc wychowawczą;

4) pomoc kuchenną.

§ 60 1. Pracownicy administracyjno-obsługowi współuczestniczą w procesie wychowawczo – opiekuńczym poprzez:

1) troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu;

2) życzliwe i podmiotowe traktowanie dzieci;

3) współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i poszanowania ich godności osobistej;

4) ochrony przed przemocą;

5) usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.

2. Do obowiązków pracowników przedszkola należy:

1) dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenia przedszkola;

2) przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych;

3) odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy;

4) przestrzeganie dyscypliny pracy;

5) dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą;

6) przygotowanie posiłków z zachowaniem zasad higieny i jakości żywienia.

3. Pracownicy zobowiązani są do wykonania innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

§ 61 1. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

2. Zatrudnienie osób realizujących zajęcia dodatkowe odbywa się na podstawie ustawy Karta Nauczyciela, a w zakresie nieuregulowanym tą ustawą, na podstawie Kodeksu Pracy.

                                                     Rozdział 8

                                         Prawa i obowiązki dzieci

§ 62 Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu w placówce oraz wszystkich zajęć organizowanych poza nią między innymi:

1) zapewnia stałą opiekę podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz zajęć organizowanych poza terenem przedszkola;

2) uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny;

3) zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami;

4) zapewnia bezpieczeństwo podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym.

§ 63 1. Przedszkole zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces wychowawczo dydaktyczny, uwzględniający zasadę:

1) aktywności;

2) indywidualizacji;

3) stopniowania trudności;

4) poglądowości.

2. Dziecko ma prawo do:

1) podmiotowego i życzliwego traktowania;

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

3) akceptacji takim, jakie jest;

4) własnego tempa rozwoju;

5) kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi;

6) zabawy i wyboru towarzysza zabaw;

7) wypoczynku, jeśli jest zmęczone;

8) jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione przy równoczesnym prawie do nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z obowiązującymi zasadami;

9) zdrowego i smacznego jedzenia.

§ 64 Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

1) szanowania wytworów innych dzieci;

2) podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego;

3) przestrzegania zasad higieny osobistej;

4) kulturalnego zwracania się do dorosłych i dzieci.

§ 65 Dyrektor w drodze decyzji może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:

1) uzyskania opinii specjalisty stwierdzającej, że dziecko nie może przebywać w grupie dzieci zdrowych, w oddziale ogólnodostępnym;

2) zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej organizuje nauczanie indywidualne lub zajęcia rewalidacyjne.

                                                                 Rozdział 9

                                                       Postanowienia końcowe

§ 66 Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 67 1. Przedszkole jest jednostką budżetową.

2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

3. Obsługę finansowo-księgową prowadzi Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej.