Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 informacje ogólne |  dyrektor |  cel i zakres działalności |  załatwiane sprawy |  statut |  pracownicy |

statut


 

STATUT ZESPOŁU ŻŁOBKOWO-PRZEDSZKOLNEGO
w Środzie Śląskiej ul. Strzelecka 6
 
 
Zespół Żłobkowo-Przedszkolny działa na podstawie:
 

 
1. Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz.U. z 2004 Nr 256,
poz.2572 ze zmianami w szczególności Ustawy z 19 marca 2009r. o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009r. Nr 56, poz.458).
 
2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674 ze zm.).
 
- Rozporządzenia MEN z 27 lutego 2007r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2007r.Nr 35, poz.222 ze zm.);
 
- Rozporządzenia MEN z 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach                     (Dz.U. z 2010r. Nr 228, poz. 1487);
 
- Rozporządzenia MENiS z 18 stycznia 2005r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. z 2005r. Nr 19, poz.167);
 
- Rozporządzenia MEN z 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r. Nr 4, poz.17);
 
- Rozporządzenie MEN z 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli mniemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz.400);
 
- Rozporządzenia MEN z 3 lutego 2009r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2009r. Nr 23, poz.133);
 
- Rozporządzenia MEN z 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2009r. Nr 89, poz.730);
 
- Rozporządzenia MEN z 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego                              (Dz.U. z 2009r. Nr 168, poz.1324);
 
- Rozporządzenia MENiS z 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej                              i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.225 ze zm.);
 
- Rozporządzenia MENiS z 9 kwietnia 2002r. w sprawie prowadzenia działalności innowacyjnej     i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002r. Nr 56, poz.506);
 
- Rozporządzenia MENiS z 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004r.                Nr 26, poz.232);
 
- Rozporządzenia MENiS z 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły, placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001r. Nr 135, poz.1516);
 
- Rozporządzenia MENiS z 14 marca 2005r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań (Dz.U. z 2005r. Nr 58, poz.504 ze zm.);
 
- Rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz.69).
 
3. Konwencji Praw Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie ONZ dnia 20 listopada 1989r.               (Dz.U. z 1991r. Nr120, poz.526).
 
4. Aktu założycielskiego.
 
5. Niniejszego statutu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
 
1. Zespół Żłobkowo-Przedszkolny, zwany dalej Zespołem jest placówką publiczną.
2. Siedziba Zespołu znajduje sięw Środzie Śląskiej przy ul. Strzeleckiej 6.
3. W skład Zespołu wchodzą oddziały żłobkowe i oddziały przedszkolne.
4. Zespół używaćbędzie nazwy:
 
Zespół Żłobkowo-Przedszkolny
ul. Strzelecka 6
55-300 Środa Śląska
tel. / fax. (71) 317-33-32
e-mail: zzp.sroda@srodaslaska.pl
 
5. Ustalona nazwa używana jest przez Zespół w pełnym brzmieniu.
6. Organem prowadzącym jest Gmina Środa Śląska.
7. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 1
8. Zespół jest jednostką budżetową.
9. Zespół nie posiada osobowości prawnej i rozlicza się z budżetem gminy.
 
 
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA ZESPOŁU
 
§ 2
 
1. Zespół realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie - podstawa programowa wychowania przedszkolnego, w szczególności koncentrując się na:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się                w tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie               w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci                                o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach                     i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej                                           i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
2. Wynikające z powyższych celów zadania Zespół realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
2) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.
3) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
4) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu                           i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
5) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
6) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
7) Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
8) Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
9) Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
10) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
11) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
12) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
13) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczna.
14)Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
15) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli (opiekunek dziecięcych) koncentrują się                     w szczególności na:
a) zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
b) uwzględnieniu indywidualnych potrzeb dziecka, w trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
c) stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągnięcia celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;
d) rozwijaniu wrażliwości moralnej;
e) kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących                        w otoczeniu dziecka –  przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
f) rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej, wyrażania własnych myśli i uczuć;
g) rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej;
h) zapewnieniu warunków pełnego rozwoju, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.
3. Zespół zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i
bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
4. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie                    i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
5. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie obowiązującej podstawy programowej . Podstawa programowa ma charakter otwarty, stwarza możliwość konstruowania różnych programów wychowania przedszkolnego. Warunkiem wdrożenia tego programu jest uzyskanie zgody Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej.
6. Szczegółowe zadania Zespołu i sposób ich realizacji ustalony jest w 5 letnim planie rozwoju placówki, rocznym programie pracy przedszkola, miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów.
7. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w Zespole oraz w czasie zajęć poza Zespołem:
a) nauczycielka (opiekunka dziecięca) jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci;
b) przez cały dzień pobytu w Zespole dzieci w grupie są pod opieką nauczycielki (opiekunki dziecięcej), która organizuje im zabawy, prace zespołowe i indywidualne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodne z programem i planem zajęć;
c) nauczycielka (opiekunka dziecięca) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż;
c) każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczycielka (opiekunka dziecięca) powinna skontrolować teren, salę, sprzęt, pomoce i inne narzędzia;
d) nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki,
informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;
e) nauczycielka (opiekunka dziecięca) może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi;
f) obowiązkiem nauczycielki (opiekunki dziecięcej) jest obserwować, sumiennie nadzorować, nie pozostawiać dzieci bez opieki, oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta
pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach (temperatura, złe samopoczucie, dziwne zachowanie dziecka);
g) obowiązkiem nauczyciela (opiekunki dziecięcej) jest zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego i przestrzeganie tych przepisów podczas spacerów i wycieczek z dziećmi;
h) wycieczki i spacery poza teren powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów.
8. Organizacja zastępstw za nieobecnego nauczyciela:
a) zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje drugi nauczyciel pracujący w oddziale, który ma pierwszeństwo w realizacji tych zastępstw;
b) zastępstwa odnotowywane są w dzienniku zajęć;
c) praca dydaktyczno – wychowawcza w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu      o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy.
9. W placówce powoływany jest zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w ramach którego przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez:
a) diagnozowanie środowiska wychowanków;
b) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka, umożliwianie ich zaspokojenia;
c) rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka;
d) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
e) wspieranie dziecka uzdolnionego;
f) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
g) promowanie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, rodziców, nauczycieli;
h) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu do wymagań edukacyjnych wynikających             z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się umożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
i) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
j) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
10. Zadania, o których mowa w pkt.9 są realizowane we współpracy z :
a. rodzicami;
b. nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola;
c. poradnią psychologiczno - pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi;
d. innymi przedszkolami;
e. podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci, młodzieży.
11. Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
12. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w Zespole może być udzielana na wniosek:
a. rodziców
b. nauczyciela, w szczególności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne
c. psychologa
d. poradni psychologiczno- pedagogicznej.
13. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana w Zespole w formie:
a. zajęć specjalistycznych: logopedycznych, kompensacyjno-korekcyjnych oraz innych zajęć                  o charakterze terapeutycznym
b. porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców
c. zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców.
14. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno - wyrównującymi, specjalistycznymi oraz uczęszczanie dziecka na zajęcia terapeutyczne wymaga zgody rodziców.
15. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.
16. Zespół sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
17. W Zespole może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia nieprawidłowości do momentu podjęcia nauki w szkole.
18. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z późniejszymi zmianami, na życzenie rodziców (co najmniej 7 dzieci) Zespół organizuje dla dzieci z poszczególnych grup lekcje religii katolickiej. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela – wychowawcy grupowego.
19. Na terenie Zespołu na życzenie rodziców mogą być organizowane dodatkowe zajęcia zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zajęcia dodatkowe akceptuje Rada Rodziców, są to zajęcia dodatkowo płatne.
20. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Zespołu przez rodziców, prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą pełne bezpieczeństwo. W szczególnych przypadkach Dyrektor Zespołu wyraża zgodę na odbiór dziecka przez osobę nieletnią na podstawie upoważnienia wydanego przez rodziców, prawnych opiekunów dziecka.
21. W przypadku nie odebrania dziecka z Zespołu o godzinie 17ºº:
a. nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców, prawnych opiekunów dziecka;
b. pozostaje z dzieckiem do chwili jego odebrania;
c. osobie nietrzeźwej dziecko nie zostanie wydane.
 
 
 
ROZDZIAŁ III
ORGANY ZESPOŁU
 
§ 3
 
1. Organami Zespołu są:
- Dyrektor Zespołu
- Rada Pedagogiczna
- Rada Rodziców
2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym regulaminem.
3. Dyrektor Zespołu wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.
4. Dyrektor Zespołu kieruje bieżącą działalnością Zespołu, reprezentuje Zespółna zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli, pracowników obsługi                i administracji.
5. Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
6. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Zespole, a także bezpieczne                 i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Zespół poza obiektem do niego należącym oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz.
Dyrektor jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych.
Decyduje o:
6.1 powołaniuSpołecznej Komisji Rekrutacyjnej, jeżeli zaistnieje taka konieczność,
6.2 przyjęciudziecka do Zespołu,
6.3 skreśleniu wychowanka z listy dzieci uczęszczających do Zespołu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,
6.4 uznaniu kwalifikacjipedagogicznych i merytorycznych nauczyciela tzn. ustala czy dany kierunek (specjalność) studiów jest zbliżony z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć,
6.5 nadaniu nauczycielowistażyście stopnia nauczyciela kontraktowego.
Dyrektor organizuje i kieruje procesem wychowawczo- dydaktycznym i opiekuńczym stwarzając warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne oraz odpowiada za jego poziom ;
6.6 w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, rodzicami;
6.7 realizuje uchwały Rady Pedagogicznej;
6.8 przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej;
6.9 wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych przez Radę Pedagogiczną, niezgodnych z prawem, zawiadamiając o tym organ prowadzący i KO;
6.10 udziela informacji o działalności wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej Zespołu Radzie Rodziców;
6.11 zatwierdza do realizacji zestaw programów wychowania przedszkolnego;
6.12 przekazuje uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie innowacji kuratorowi oświaty, organowi prowadzącemu Zespół;
6.13 ustala z Radą Pedagogiczną przydział nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych              i opiekuńczych;
6.14 zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycielowi ubiegającemu się o awans zawodowy;
6.15 zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli;
6.16 ocenia dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu;
6.17 opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli;
6.18 inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy Zespołu oraz podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;
6.19 gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy;
6.20 ocenia pracę nauczycieli;
6.21 opracowuje program poprawy efektywności kształcenia i wychowania w przypadku stwierdzenia przez KO niedostatecznych efektów;
6.22 nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;
6.23 przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
6.24 realizuje zadania zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjęte w ramach kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących Zespół;
6.25 wyraża zgodę na podjęcie na terenie Zespołu działań przez instytucje i stowarzyszenia;
6.26 współdziała, jeżeli zachodzi taka potrzeba ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych;
6.27 współdziała z jednostką samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania;
6.28 odpowiada za kształtowanie twórczej atmosfery pracy w Zespole, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych.
Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy, dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli                  i pracowników nie będących nauczycielami, a w szczególności decyduje w sprawach:
6.29 zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;
6.30 przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu;
6.31 występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu;
6.32 zapewniania odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
6.33 zapewnia wykonanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony;
6.34 organizuje prace w Zespole, opracowuje regulamin pracy związany z Kodeksem Pracy                   i Kartą Nauczyciela;
6.35 opracowuje projekt arkusza organizacyjnego Zespołu;
6.36 tworzy fundusz i opracowuje regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
6.37 dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
6.38 opracowuje projekt planu finansowego Zespołu, przedstawia projekt do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych;
6.39 tworzy i zatwierdza roczny plan finansowy środków specjalnych;
6.40 właściwie gospodaruje mieniem Zespołu;
6.41 sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą Zespołu;
6.42 załatwia sprawy osobowe pracowników;
6.43 organizuje okresowe inwentaryzacje majątku Zespołu;
6.44 organizuje okresowe przeglądy techniczne obiektu oraz prace konserwacyjno-remontowe;
6.45 zapewnia pomoc pracownikom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;
6.46 określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy;
6.47 zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący, jeżeli temperatura w pomieszczeniach zajęć dzieci jest niższa niż 18ºC;
6.48 współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w placówce                     w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami;
6.49 czuwa nad prawidłowym przebiegiem współdziałania organów Zespołu poprzez umożliwienie systematycznych spotkań przedstawicieli tych organów, podanie do wiadomości stosownych uchwał oraz umożliwienie stałych kontaktów organów Zespołu nie naruszających ich autonomii;
6.50 wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
7. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Zespołu w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
7.1 w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w Zespole;
7.2 przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu;
7.3 przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady oraz jest odpowiedzialny                          za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie                                  z regulaminem rady;
7.4 Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
Do kompetencji rady należy w szczególności:
7.5 przygotowanie projektu statutu lub jego zmian, uchwalenie go;
7.6 opracowanie programu rozwoju Zespołu;
7.7 uczestniczenie w tworzeniu i zatwierdzaniu rocznego planu pracy Zespołu;
7.8 podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole;
7.9 podejmowanie uchwały upoważniającej dyrektora Zespołu do skreślenia dziecka z listy wychowanków Zespołu;
7.10 ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu;
7.11 opiniowanie przyznania nagrody przez kuratora oświaty dla dyrektora Zespołu;
7.12 opiniowanie organizacji pracy Zespołu, w tym tygodniowego rozkładu zajęć;
7.13 opiniowanie projektu planu finansowego Zespołu;
7.14 opiniowanie przedszkolnych zestawów programów nauczania;
7.15 opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
7.16 wydawanie opinii w sprawie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu;
7.17 opiniowanie bez konkursowego powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu przez organ prowadzący;
7.18 opiniowanie propozycji dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
7.19 wnioskowanie o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora Zespołu;
7.20 Rada Pedagogiczna wybiera 2 przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej                      w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora;
7.21 Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem, przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego;
7.22 Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,                        z inicjatywy przewodniczącego rady rodziców, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej;
7.23 W zebraniach członków rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej;
7.24 Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowyliczby jej członków;
7.25 Zebrania rady są protokołowane;
7.26 Nauczycieli zobowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków                i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
8. Rada Rodziców jest organem społecznym Zespołu:
8.1 stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu; rodzice do pracy                       w Radzie zostają wyłonieni podczas pierwszego zebrania w nowym roku szkolnym                                 w poszczególnych grupach;
8.2 współdziała z Zespołem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę, Zespół;
8.3 uczestniczy w życiu Zespołu przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy Zespołu                       i zaspokojenia potrzeb dzieci;
8.4 zasady tworzenia Rady Rodziców ustala ogół rodziców na zebraniu;
8.5 ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu;
8.6 posiada pełnomocnictwo rodziców poszczególnych grup wiekowych do reprezentowania ich spraw i współpracy z dyrektorem Zespołu i Radą Pedagogiczną;
8.7 opiniuje program wychowawczo-dydaktyczny przedszkola
8.8 opiniuje ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego                    i nauczyciela mianowanego;
8.9 wydaje opinie w sprawie dodatkowych zajęć edukacyjnych ;
8.10 może występować do dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu;
8.11 może wnioskować o ocenę pracy nauczyciela;
8.12 w celu wspierania statutowej działalności Zespołu Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców;
8.13 zebrania Rady Rodziców są protokołowane;
8.14 w posiedzeniach Rady mogą brać udział inne osoby zaproszone z głosem doradczym;
8.15 jeżeli w Zespole nie działa Rada Przedszkola- jej zadania wykonuje Rada
Pedagogiczna – powstanie Rady Przedszkola organizuje dyrektor na wniosek Rady
Rodziców.
9. Zasady współdziałania organów Zespołu zapewniają właściwe wykonywanie kompetencji tych organów określonych w przepisach prawa i statucie oraz bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Zespołu.
10. W przypadku powstania sporu między Radą Pedagogiczna a Radą Rodziców organem rozstrzygającym jest dyrektor Zespołu:
10.1 od rozstrzygnięcia dyrektora każda ze stron może się odwołać do organu prowadzącego;
10.2 spór między dyrektorem a Radą Pedagogiczną lub Radą Rodziców rozstrzyga organ
prowadzący w uzgodnieniu z organem nadzorującym.
Między organami Zespołu ustala się następujący tryb rozwiązywania sporów:
I. Dyrektor a Rada Pedagogiczna:
Dyrektor i Rada Pedagogiczna powinni dążyć do polubownego załatwienia sporów w
toku:
1. Indywidualnych rozmów.
2. Nadzwyczajnych posiedzeń rady pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora
lub rady pedagogicznej – w ciągu 5-dni od złożenia wniosku.
4. Nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora
lub Rady Pedagogicznej z udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie do:
- w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej do organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
- w zakresie spraw finansowo-administracyjnych do organu prowadzącego.
II. Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców (rodzice).
Dyrektor-Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców (rodzice) powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu w toku:
1 .Indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami.
2. Indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami z udziałem dyrektora.
3. Indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami.
4. Zebranie z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu 14 dni od złożenia wniosku do dyrektora Zespołu.
5. Zebranie z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora z udziałem
organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 30 dni od złożenia wniosku do dyrektora Zespołu.
 
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA ZESPOŁU
 
§ 4
 
1. Do realizacji celów statutowych Zespół posiada 218 miejsc dla dzieci:
a. sale do zajęć dla poszczególnych grup /I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX/;
b. pomieszczenia sanitarne;
c. pomieszczenia administracyjno- gospodarcze;
d. kuchnię z zapleczem;
e. szatnię dla dzieci;
f. szatnię dla personelu;
g. pomieszczenie z przeznaczeniem na pokój zajęć logopedycznych, na konsultacje z rodzicami,
h. pomieszczenie z przeznaczeniem na zajęcia rytmiczne, ruchowe.
2. Liczbę personelu pracującego w placówce określa arkusz organizacyjny zatwierdzany przez organ nadzoru prowadzącego Zespół.
3. Dzieci mają możliwość do codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego.
4. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.
5. Zespół w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie sal i terenu ogrodu w sprzęt              i pomoce .
6. Zespół może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
 
§ 5
 
1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych nie może przekraczać 25, natomiast w oddziałach żłobkowych 18 i 25
3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego Zespół liczba dzieci                        w oddziale może być niższa.
 
§ 6
 
1. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego oraz innych programów zatwierdzonych przez dyrektora i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów;
2. Godzina pracyw przedszkolu trwa 60 minut.
3. Czas trwania obowiązkowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych oraz zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki językaobcego, nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
3.1 z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut,
3.2 z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut.
4. Sposób dokumentowania zajęć określa Dz. U. z 2002r. Nr 23
5. Na terenie Zespołu mogą być organizowane dodatkowe zajęcia odpłatne. Ich rodzaj ustala dyrektor w uzgodnieniu z Radą Rodziców po określeniu potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców.
 
§ 7
 
Zespół jest placówką dziewięciooddziałową – sześć oddziałów przedszkolnych i trzy oddziały żłobkowe (w tym jeden oddział dzieci sześcioletnich przebywający w Przedszkolu Nr 2 Ognisko Przedszkolne w Środzie Śląskiej, ul. Konstytucji 3-go Maja 5).
 
§ 8
 
1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu opracowany przez dyrektora.
Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący.
2. W arkuszu organizacji Zespołu określa się w szczególności:
a. czas pracy poszczególnych oddziałów;
b. liczbę pracowników Zespołu, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
c. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Zespół;
d. czas realizacji podstawy programowej w danym roku.
 
§ 9
 
1. Organizację pracy Zespołu określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej , z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
Ramowy rozkład dnia oddziału żłobkowego:
700– 800 zabawy indywidualne i w małych grupach, zabiegi higieniczno-sanitarne,
800 – 830 śniadanie,
830 – 1030 zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy organizowane, pobyt na powietrzu,
1030 – 1130 przygotowanie do obiadu, obiad,
1130 -1400 leżakowanie,
1400 -1430 podwieczorek,
1430 – 1600 zabiegi higieniczno-sanitarne, zabawy indywidualne dzieci, kontakty z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.
Ramowy rozkład dnia oddziału przedszkolnego:
600 - 845 zabawy spontaniczne podejmowane przez dzieci, zajęcia indywidualne i w małych zespołach, zabawy dydaktyczne, prace porządkowe w sali, ćwiczenia poranne,
845 - 900 przygotowanie do śniadanie,
900 - 930 śniadanie, zabiegi higieniczne po śniadaniu
930 - 1140 działalność dzieci organizowana przez nauczyciela, rozwijanie sprawności i umiejętności dzieci, zdobywanie wiadomości, zabawy ruchowe przeplatające działalność dzieci, zabawy spontaniczne w sali lub w ogrodzie, spacery, wycieczki,
1140 - 1200 przygotowanie do obiadu
1200 - 1230 obiad, zabiegi po obiedzie,
1230 - 1400 odpoczynek dzieci, leżakowanie, oglądanie bajek, słuchanie opowiadań, zabawy spontaniczne i organizowane, zabawy dydaktyczne, zabawy kołowe, zabawy ruchowe w sali lub ogrodzie,
1400 - 1415 przygotowanie do podwieczorku,
1415 - 1430 podwieczorek,
1430 - 1700  zabawy i zajęcia spontaniczne podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy zespołowe             i indywidualne z nauczycielką w sali lub ogrodzie, rozchodzenie się dzieci.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczycielki (opiekunki dziecięce), którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i propozycji dzieci.
 
§ 10
 
1. Zespół funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i na wniosek dyrektora Zespołu.
2. Statut Zespołu określa:
2.1 Dzienny czas pracy Zespołu ustala się na 11 godzin dziennie od 6ºº-17°º.
Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8°°- 13°°.
Odbieranie dzieci z Zespołu trwa do godziny 17°°.
Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie do godziny 8³°.
2.2 Zespół jest nieczynny:
- w soboty i niedziele, z wyjątkiem dni, w których organizowane są imprezy środowiskowe                    i integracyjne;
- we wszystkie święta państwowe ustawowo wolne od pracy;
- podczas letniej przerwy wakacyjnej z wyjątkiem pełnienia dyżuru, zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego;
- o zamknięciu Zespołu w jakikolwiek inny dzień uzgodniony z organem prowadzącym rodzice zostaną powiadomieni odpowiednio wcześniej.
3. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w Zespole:
Odpłatność obejmuje:
- opłatę stałą,
- żywienie dzieci,
- opłaty za udział w zajęciach dodatkowych wybranych przez rodziców.
4. Opłatę stałą ustala Rada Miejska w Środzie Śląskiej.
4.1 wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor Zespołu z pracownikiem administracyjnym, zachowując właściwe normy żywieniowe;
4.2 opłaty wnoszone są z góry w dniach i godzinach wyznaczonych przez pracownika administracyjnego oraz drogą elektroniczną na konto placówki;
4.3 nie wnoszenie opłaty stałej przez rodziców regulująodrębne przepisy;
4.4 opłata stała wnoszona przez rodziców obowiązuje również w czasie nieobecności dziecka                 w placówce;
4.5 w przypadku rezygnacji z przedszkola rodzice zobowiązania są zawiadomić o tym
w formie pisemnej z miesięcznym wyprzedzeniem, w przeciwnym razie obowiązuje
ich pełna odpłatność.
 
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ V
RODZICE
 
§ 11
 
1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
· przestrzeganie niniejszego statutu
· zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
· respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;
· przyprowadzanie i odbieranie dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów, osoby upoważnione przez rodziców zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo
· terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka
· informowanie o przyczynach nieobecności dziecka, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych
· rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecka i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice mają prawo do :
· zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju Zespołu                        i planów pracy w danym roku
· uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka
· uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, logopedy w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
· wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy Zespołu
· wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Zespołu organowi prowadzącemu                               i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa- Radę Rodziców
1. Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy Zespołu mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i rady rodziców.
2. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w Zespole trzy razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.
3. Formy współpracy z rodzicami:
a. zebrania grupowe
b. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielkami, opiekunkami, psychologiem, logopedą
c. zajęcia integracyjne dla rodziców i dzieci
d. kąciki informacyjne dla rodziców, informacje z zakresu psychologii, pedagogiki wywieszane na tablicy w formie ulotek
e. zajęcia otwarte.
 
 
 
 
ROZDZIAŁ VI
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU
 
§ 12
 
1. W Zespole zatrudniony jest dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele, opiekunki dziecięce, pracownicy administracji i obsługi.
2. Nauczyciel:
Nauczycielka przedszkola jest odpowiedzialna za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających pod jej opieką.
Naczelną zasadą jej pracy jest dobro dziecka i poszanowanie jego godności osobistej.
Nauczycielka odpowiada za całokształt pracy w grupie oraz za dzieci powierzone jej opiece.
Obowiązkiem nauczycielki jest:
- Otoczyć dziecko troskliwą opieką
- Sumiennie przygotowywać się do pracy z dziećmi
- Wzorowo prowadzić dokumentację pracy pedagogicznej w oparciu o obowiązujące przepisy
- Prowadzić z dziećmi pracę wyrównawczo- dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi przepisami i programem
- Dbać o estetyczny wygląd sali
- Ściśle współpracować z rodzicami
- Sporządzać możliwe do wykonania w przedszkolu pomoce.
Nauczycielka obowiązana jest otoczyć każde dziecko troskliwą opieką od chwili przyjścia do przedszkola i przyjęcia go od osoby przyprowadzającej do momentu przekazania go innej nauczycielce lub matce / ojcu / ewentualnie innej upoważnionej osobie.
Nauczycielka przy organizowaniu zabaw i zajęć z dziećmi w czasie, których jako pomoc używane są przedmioty ostre mogące być przyczyną nieszczęśliwego wypadku / np. nożyczki, łopatki, grabie itp. / oraz w czasie wycieczek i spacerów winna zwracać szczególną uwagę na karność i dyscyplinę wśród dzieci.
Wszystkie wyjścia poza teren przedszkola z dziećmi muszą być zgłaszane dyrekcji Zespołu oraz wpisywane do zeszytu wyjść.
Nauczycielka ma obowiązek dopilnować, by dzieci nie wychodziły do następujących pomieszczeń: kuchni, zmywalni, magazynów.
Nauczycielka zatrudniona na rannej zmianie może zakończyć pracę dopiero po przekazaniu swej koleżance dzieci w grupie.
Nauczycielka obowiązana jest bezzwłocznie zawiadomić dyrektora o ważniejszych wydarzeniach w grupie dziecięcej.
Nauczycielka obowiązana jest do pracy w godzinach ponadwymiarowych w sytuacji, która wskazuje na konieczność zapewnienia grupie dziecięcej opieki wychowawczej.
Nauczycielka poza obowiązującym wymiarem pracy z dziećmi ma obowiązek:
- Brać udział w przygotowaniu uroczystości organizowanych dla dzieci i przez dzieci
- Uczestniczyć w tych uroczystościach
- Brać udział w naradach roboczych, posiedzeniach rad pedagogicznych, konferencjach metodycznych, szkoleniach mających na celu podnoszenie wiedzy pedagogicznej
- Organizować zebrania z rodzicami.
Nauczycielka odpowiada za powierzony jej sprzęt i pomoce. O każdej zaginionej zabawce, zniszczeniu lub uszkodzeniu winna powiadomić dyrektora.
W związku z powyższym odpowiada:
- Za zabawki i pomoce otrzymane do pracy z dziećmi
- Za pomoce i książki stanowiące własność przedszkola
- Za prowadzenie ewidencji zabawek, systematyczne kasowanie zniszczonego sprzętu.
Nauczycielka zobowiązana jest wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora, a nie wymienione wyżej, lecz wynikające z działalności przedszkola.
Nauczycielka ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej lub wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek                          i instytucji oświatowych.
Nauczyciel utrzymuje kontakt z rodzicami dzieci w celu:
- Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci;
- Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;
- ączania ich w działalność przedszkola.
3. Pracownik administracji:
Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi i wicedyrektorowi Zespołu.
Współpracuje z Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej przestrzegając
ustalonych terminów rozliczeń.
Związane z obiegiem pieniędzy:
· Przyjmowanie odpłatności od rodziców na kwitariuszu, rozliczenie dochodów z ZOPO.
Dotyczące gospodarki materiałowo – magazynowej:
· Prowadzenie ksiąg inwentarzowych, ewidencji pozaksięgowej, aktualizacja.
· Uzgodnienie sald w ZOPO, 1 raz w miesiącu magazyn, 2 razy w roku inwentarz.
· Uczestniczenie w kasacji i spisach z natury majątku Zespołu.
· Zabezpieczenie magazynów przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem.
· Racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku.
Związane z działalnością organizacyjno – gospodarczą:
· Zaopatrywanie Zespołu w sprzęty, środki czystości, naczynia kuchenne i stołowe itp. zapewniające właściwy rytm pracy placówki zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.
· Zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
· Współdziałanie z dyrektorem, Radą Pedagogiczna, Radą Rodziców.
· Współuczestniczenie w opracowaniu planu rocznego i perspektywicznego w zakresie działalności administracyjno- gospodarczej i finansowej Zespołu.
Zakres żywienia dzieci:
· Planowanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością, wywieszanie ich dla rodziców.
· Planowanie i organizacja zakupów, wydawanie do kuchni artykułów spożywczych,
wpisywanie ich codziennie do raportu żywieniowego oraz do kartotek magazynowych,
sporządzanie rozliczeń miesięcznych.
· Przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie; właściwe przechowywanie ich i zabezpieczanie przed zniszczeniem.
· Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni ( przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do przygotowanych posiłków zgodnie                 z przeznaczeniem).
· Nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków przez woźne oddziałowe.
Wykonywanie badań profilaktycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Kucharka obowiązana jest:
Kucharka podlega bezpośrednio dyrektorowi, wicedyrektorowi i pracownikowi administracyjnemu.
Jest bezpośrednim zwierzchnikiem pomocy kuchennej.
· Uczestniczyć w planowaniu jadłospisów i przygotowaniu według niego posiłków.
· Pobierać produkty spożywcze z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednio zabezpieczyć je przed użyciem.
· Przestrzegać właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem.
· Przestrzegać zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno- sanitarnych, dyscypliny pracy, BHP i p.poż.
· Natychmiast zgłaszać pracownikowi administracyjnemu powstałych usterek oraz wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia.
· Dbać o najwyższą jakość i smak posiłków (śniadania, obiady, podwieczorki) i wydawanie ich       o wyznaczonych godzinach.
· Uczestniczyć w zakupach dotyczących wyposażenia kuchni.
· Wykonywać inne polecenia dyrekcji i pracownika administracyjnego związane z organizacją pracy w Zespole.
Odpowiedzialna jest za:
· ścisłe przestrzeganie receptury przygotowywanych posiłków.
· Racjonalne wykonywanie w posiłkach dla dzieci produktów spożywczych pobranych                         z magazynu.
· Właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami żywienia.
· Oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem.
· Zgodność kaloryczną przygotowanych posiłków z ich planowaną wartością.
· Przygotowywanie i przechowywanie próbek zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej.
· Wzorową czystość w kuchni i pomieszczeniach przyległych, sprzętów i naczyń oraz odzieży ochronnej.
Wykonywanie badań profilaktycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zobowiązuje się pracownika do dbałości o mienie Zespołu i prawidłowe wykorzystywanie maszyn, urządzeń i drobnego sprzętu.
5. Pomoc kuchenna:
Stanowisko pracy podlega bezpośrednio pracownikowi administracyjnemu i kucharce.
· Obróbka wstępna warzyw, owoców oraz innych surowców do produkcji posiłków (mycie, obieranie, czyszczenie).
· Rozdrabnianie warzyw, owoców oraz innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych.
· Przygotowanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne gospodarowanie
artykułami spożywczymi.
· Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków.
· Utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad higieniczno- sanitarnych, BHP i ppoż., oraz dyscypliny pracy.
· Mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego.
· Sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, szaf ze sprzętem kuchennym, pranie fartuchów                           i ścierek.
· Doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności.
· Pomoc w zaopatrywaniu Zespołu w artykuły i sprzęty stanowiące wyposażenie kuchni.
· Odpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni.
· Wykonywanie innych poleceń dyrekcji, pracownika administracyjnego i kucharki związanych        z organizacją pracy Zespołu.
Wykonywanie badań profilaktycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zobowiązuje się pracownika do dbałości o mienie Zespołu i prawidłowe wykorzystanie maszyn, urządzeń i drobnego sprzętu.
6. Pomoc nauczycielki:
Stanowisko pracy podlega dyrektorowi i wicedyrektorowi Zespołu.
Pomoc nauczycielki współpracuje z nauczycielką i woźną oddziałową.
Organizacja posiłków
- Pomoc w przygotowaniach do posiłków oraz estetyczne ich podanie.
- Podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia.
- Pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących.
Opieka nad dziećmi
- Stały pobyt z dziećmi w sali, ścisła współpraca z nauczycielką podczas zajęć.
- Pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed leżakowaniem, wyjściem na dwór.
- Opieka w czasie spacerów i wycieczek.
- Pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety.
- Udział w przygotowaniu pomocy do zajęć.
- Udział w dekorowaniu sali z dbałością o powierzone materiały.
- Sprzątanie po „małych przygodach”.
- Pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.
Przestrzeganie BHP
- Zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.
- Przestrzeganie przepisów bhp, p.poż, oraz dyscypliny pracy.
Sprawy ogólne
- Nie udzielanie rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadaniem nauczycielek.
- Dbałość o estetyczny wygląd.
- Wykonywanie badań profilaktycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Dyżury w szatni podczas schodzenia się dzieci.
- Wykonywanie innych poleceń dyrekcji związanych z organizacją pracy Zespołu.
- Doraźne zastępowanie woźnych w przypadku ich nieobecności.
7. Woźna oddziałowa:
Stanowisko podlega dyrektorowi i  wicedyrektorowi Zespołu.
Woźna współpracuje z nauczycielką przydzielonej grupy i pomocą nauczycielki.
Sprzątanie
Codziennie:
- Zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu (na mokro) ze sprzętów, zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek na prace indywidualne.
- Mycie umywalek, sedesów (brodzika) wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących.
- Sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych.
- Zmywanie, pastowanie, froterowanie parkietu – w miarę potrzeby.
- Utrzymanie w czystości dywanu, wykładziny w sali.
Do codziennych obowiązków należy zatem utrzymanie we wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania.
1 raz w tygodniu:
- Zmiana ręczników ( pranie, prasowanie).
- Zmiana fartuchów ochronnych.
1 raz na dwa tygodnie:
- Zmiana pościeli.
1 raz w miesiącu:
- Generalne porządki – mycie okien, drzwi, lamperii, parapetów, glazury.
- Pranie firanek, mycie podłóg, listew, lamp oświetleniowych.
- Mycie zabawek, sprzętów, mebli.
Organizacja posiłków
- Przynoszenie naczyń do sali nie wcześniej niż pół godziny przed posiłkiem (przykrywanie ściereczką).
- Rozdawanie 3 razy dziennie właściwych porcji dzieciom wg ilości podanej do kuchni.
- Estetyczne podawanie posiłków (uwzględnienie noży, widelców oraz półmisków).
- Przestrzeganie obowiązku podawania ciepłych posiłków.
- Podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia (zmywanie kubeczków po ich użyciu).
- Pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących.
- Mycie i suszenie naczyń stołowych po posiłkach oraz naczyń transportowych.
- Zmiana fartucha na biały i używanie opaski na włosy lub nakrycia głowy podczas
podawania posiłków.
Opieka nad dziećmi
- Pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi, wyjściem na dwór, leżakowaniem.
- Opieka w czasie spacerów i wycieczek
- Pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety.
- Udział w przygotowaniu pomocy do zajęć.
- Udział w dekorowaniu sali.
- Sprzątanie po „małych przygodach”.
- Pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.
Przestrzeganie BHP
- Odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi.
- Zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.
- Przestrzeganie przepisów bhp, ppoż, oraz dyscypliny pracy.
Gospodarka materiałowa
- Kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, pomocy, znajomość stanu posiadania.
- Umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym.
- Zabezpieczenie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w placówce.
- Dbałość o powierzony sprzęt, rośliny.
- Odpowiedzialność materialna za powierzone i przydzielone naczynia stołowe, sprzęt
do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania.
- Odpowiedzialność za zamykanie drzwi wejściowych w czasie pobytu dzieci w placówce – zabezpieczenie przed samodzielnym wyjściem dziecka z placówki.
Sprawy ogólne
- Nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadanie nauczycielek.
- Dbałość o estetyczny wygląd.
- Wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Dyżury w szatni podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci.
- Wykonywanie innych poleceń dyrekcji związanych z organizacją pracy Zespołu.
8. Konserwator obowiązany jest:
Stanowisko pracy podlega dyrektorowi i wicedyrektorowi Zespołu.
Nadzór nad całym obiektem
- Codzienna kontrola zabezpieczenia Zespołu przed pożarem, kradzieżą.
- Zapobieganie uszkodzeniu lub niszczeniu mienia placówki.
- Dokonywanie napraw urządzeń, zabawek, sprzętów.
- Zgłaszanie dyrekcji poważnych usterek, nieprawidłowości.
- Podejmowanie doraźnych niezbędnych środków zabezpieczenia placówki przed wadliwym funkcjonowaniem urządzeń.
- Alarmowanie odpowiednich służb (pogotowia, policji) oraz dyrekcji Zespołu w przypadku zagrożenia zdrowia, życia czy mienia.
Utrzymanie czystości w placówce i ogrodzie
- Zamiatanie, podlewanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem ( zależnie od potrzeb) całego terenu wokół budynku.
- W porze letniej skrapianie całego terenu zabaw dzieci.
- Podlewanie, pielęgnacja roślin w ogrodzie, koszenie trawy, grabienie liści, prace pielęgnacyjne terenów zielonych.
- Systematyczna konserwacja sprzętu i urządzeń ogrodowych.
- Systematyczna konserwacja sprzętu zgromadzonego w placówce.
Prace organizacyjno- porządkowe
- Wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta narodowe.
- W godzinach rannych pomoc pracownikom kuchni przy pracach ciężkich
(przynoszenie warzyw, wynoszenie śmieci, odpadów kuchennych art.).
- Przestrzeganie przepisów bhp, ppoż, oraz dyscypliny pracy.
- Utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy.
- Odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt, narzędzia, materiały, oszczędne gospodarowanie nimi.
- Wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Wykonywanie poleceń dyrekcji związanych z organizacją pracy w placówce.
 
§ 13
 
1. W Zespole utworzone jest stanowisko wicedyrektora. Osoba, której powierzono to stanowisko wykonuje zadania zgodnie z podziałem kompetencji.
2. Wicedyrektor podlega bezpośrednio dyrektorowi Zespołu.                                                         3. Do obowiązków wicedyrektora Zespołu należy:
­ - kierowanie pracą placówki pod nieobecność i w zastępstwie dyrektora,
­ - przekazywanie informacji o ocenie nauczycieli dyrektorowi Zespołu,
­ - naliczanie po uprzednim sprawdzeniu należności za wyżywienie i pobyt dzieci w placówce,
­ - prowadzenie dokumentacji pomocy dydaktycznych i księgozbioru,
­ - prowadzenie spraw kadrowych,
­ - wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy Zespołu.
4. Stanowisko, o którym mowa w ust.1 może być utworzone:
- w placówce liczącej co najmniej 6 lub więcej oddziałów,
- w placówce, w której co najmniej 2 oddziały pracują dłużej niż 10 godzin dziennie.
 
§ 14
 
1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział opiece dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań, a odziały żłobkowe opiekunkom dziecięcym.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest , aby nauczyciele prowadzili oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
 
§ 15
 
W przedszkolu ogólnodostępnym z oddziałem integracyjnym zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.
 
 
 
 
ROZDZIAŁ VII
WYCHOWANKOWIE ZESPOŁU
 
§ 16
 
Statut określa prawa i obowiązki dzieci:
1. Do Zespołu uczęszczają dzieci w wieku od roku do 6 lat, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
3. Zasady przyjmowania dzieci do Zespołu:
1)      W pierwszej kolejności do przedszkola/żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Środa Śląska, korzystające z całodziennej opieki placówki tj. powyżej                5-ciu godzin dziennie.
2)      Wszystkim dzieciom 5 i 6-letnim gwarantuje się możliwość realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub, w przypadku braku wolnych miejsc, w innej placówce ( w przedszkolu lub w szkole) wskazanej przez dyrektora przedszkola.
3)      Dzieci już uczęszczające do przedszkola/żłobka mają prawo do opieki w kolejnych latach.
4)      Wychowankowie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Środzie Śląskiej (oraz dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych) przyjmowani są poza kolejnością.
5)      Dzieci:
a)      rodziców pracujących,
b)      rodziców mających przyrzeczone zatrudnienie lub deklarujących podjęcie pracy (pod warunkiem dostarczenia w dniu przyjęcia dziecka do przedszkola/żłobka zaświadczenia (-eń) o zatrudnieniu),
c)      matek lub ojców samotnie wychowujących dziecko,
d)     matek lub ojców, wobec których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,
       przyjmowane są w miarę posiadanych wolnych miejsc, wg następującej kolejności:
·         dzieci z rodzin objętych opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej spełniających kryteria zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 127, poz. 1055 z 13 sierpnia 2009 r.),
·         dzieci których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola,
·         dzieci posiadające dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 14 roku życia,
·         dzieci, które drugi lub trzeci raz ubiegają się o przyjęcie do żłobka/przedszkola (dotyczy tylko tej placówki),
·         pozostałe dzieci o przyjęciu których decyduje liczba wolnych miejsc                                w poszczególnych grupach wiekowych i sytuacja rodzinna dziecka – Komisja Rekrutacyjna rozpatruje sytuację rodzinną na podstawie danych zawartych                        w KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ŻŁOBKA oraz na podstawie dodatkowych dokumentów dostarczonych przez rodziców lub opiekunów prawnych,
·         jeżeli takie same kryteria spełnia kilkoro dzieci, Komisja Rekrutacyjna może poprosić rodziców/prawnych opiekunów na rozmowę i przedłożenie dokumentów np. zaświadczenie o zarobkach wystawione przez zakład pracy,
·         w przypadku wolnych miejsc, za zgodą Burmistrza Środy Śląskiej, do przedszkola mogą być przyjęte dzieci rodziców niepracujących, dzieci spoza Gminy Środa Śląska oraz dzieci objęte opieką do 5 godzin.
6)      Pobieranie i składanie kart zgłoszeń na nowy rok szkolny odbywa się od 1 do 31 marca danego roku kalendarzowego.
7)      Do 20 kwietnia karty zgłoszeń rozpatruje Komisja Rekrutacyjna w składzie: dyrektor placówki, przedstawiciel Rady Rodziców, przedstawiciel Rady Pedagogicznej.
8)      Do 31 maja na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszona lista dzieci przyjętych                                 i nieprzyjętych.
9)      Rodzice dziecka, które nie zgłosiło się 1 września w przedszkolu muszą usprawiedliwić nieobecność w ciągu 7 dni. Nie usprawiedliwienie nieobecności powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków.
10) Rekrutacja uzupełniająca odbywa się w miesiącu wrześniu.
11) W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc, przyjęć dzieci dokonuje dyrektor placówki.
12) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyjmowanie dzieci w każdym czasie roku szkolnego.  
Dokumentowanie spełniania kryteriów.
1)      Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się tę osobę , na której wyłącznym utrzymaniu znajduje się dziecko tj.:
·         jednego z rodziców albo opiekuna prawnego stanu wolnego,
·         osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,
·         osobę rozwiedzioną,
·         osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
2)      Dla „dziecka samotnej matki lub ojca” potwierdzeniem jest jeden z dokumentów:
·         zaświadczenie z USC potwierdzające aktualny stan cywilny lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny,
·         wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich lub separacji,
·         zaświadczenie z zakładu karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności.
3)      Dla „dziecka rodzica wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy” potwierdzeniem jest jeden                 z dokumentów:
·         orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
·         orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wdane przez ZUS.
4)      Dla „dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej” potwierdzeniem jest jeden                          z dokumentów:
·         postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,
·         zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o pobycie dziecka                  w rodzinie zastępczej.
4. Dziecko przebywające w Zespole ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności :
a. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie                   z zasadami higieny pracy umysłowej,
b. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
c. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
d. poszanowania jego godności osobistej,
e. poszanowania własności,
f. opieki i ochrony,
g. partnerskiej rozmowy na każdy temat,
h. akceptacji jego osoby,
i. różnorodności doświadczeń,
j. badania i eksperymentowania,
k. komunikacji z dorosłymi na zasadzie równouprawnienia,
l. spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi,
m. fantazji i własnych światów,
n. nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw,
o. doświadczenia konsekwencji własnego zachowania,
p. zdrowego żywienia,
q. nauki regulowania własnych potrzeb,
r. wypoczynku kiedy jest zmęczone.
5. Dziecko w Zespole obowiązane jest do:
a) przestrzegania kodeksu postępowania zgodnego z normami i wartościami współżycia społecznego;
b) stosowania się do przyjętych wewnątrz grupy umów opracowanych przez dzieci i nauczyciela dotyczących współdziałania i współżycia w grupie dziecięcej;
c) system nagród stosowanych wobec wychowanka
- pochwała indywidualna dziecka
- pochwała na forum grupy
- pochwała w obecności rodziców dziecka
d) system kar stosowanych wobec wychowanka
- upomnienie ustne dziecka przez nauczyciela – rozmowa dziecka z nauczycielem nt. postępowania dziecka
- wykonanie pracy na rzecz poszkodowanego – np. rysunek jako forma przeproszenia
- wykonanie pracy na rzecz grupy –np. ułożenie zabawek, książek w kącikach zainteresowań
- odsunięcie dziecka od zabawy – rozmowa dziecka z nauczycielem nt. postępowania, zachowania,
- rozmowa nauczyciela z rodzicami dziecka.
6. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor Zespołu może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji gdy:
a) dziecko jest nieobecne w przedszkolu przez okres 1 miesiąca bez usprawiedliwienia, i po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców (opiekunów),
b) rodzic zalega z odpłatnością za przedszkole 1 okres płatności, a w przypadku dziecka 6 letniego podjęciu decyzji o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego;
c) braku porozumienia między rodzicami a przedszkolem w sprawach kluczowych, dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych kiedy rodzice nie interesują się dzieckiem                  i nie współpracują z poradnią specjalistyczną, a dziecko ( jego zachowanie, agresywne, nieadekwatne do istniejącej sytuacji ) zagraża bezpieczeństwu innych dzieci i sobie;
d) gdy jest nosicielem choroby zakaźnej (oprócz chorób wieku dziecięcego).
6.1 Zachowanie procedury postępowania w dokonaniu skreślenia dziecka z listy wychowanków Zespołu:
6.1.1 Sporządzenie notatki, protokołu, zeznań świadków – powinny się tam znaleźć wszystkie informacje mające wpływ na podjęcie uchwały skreślenia dziecka z listy wychowanków. Wychowawca jestz urzędu rzecznikiem wychowanka. Wychowawca ma obowiązek rzetelnie przedstawić uchybienia w postępowaniu dziecka, ale także jego cechy dodatnie i okoliczności łagodzące /uwzględnia zachowanie/. Rada Pedagogiczna powinna przedyskutować czy wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania, czy prowadzone były                    z nim rozmowy ostrzegawcze, czy udzielono mu pomocy psychologicznej. Na zakończenie posiedzenia Rada podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy. Uchwała rady musi zapaść zgodnie z regulaminem Rady przy zachowaniu quorum.
6.1.2 Stanowiący charakter uchwały o skreśleniu z listy wychowanków placówki obliguje dyrektora Zespołu do rozliczenia się przed radą ze sposobu jej wykonania.
6.1.3 Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz własnego postępowania sprawdzającego dyrektor powiadamia rodziców wychowanka na piśmie.
6.1.4 Decyzja o skreśleniu powinna zawierać:
a) numer decyzji, data wydania, oznaczenie strony /wychowanka/,
b) podstawę prawną – art.39, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1997r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996r. poz. 329 z póź. zmianami), właściwy punkt, paragraf czy art. Statutu oraz art. 103 k.p.a),
c) treść decyzji – faktycznie za jaki czyn zostaje wychowanek skreślony , dowody w tej sprawie, prawne powołanie się na Statut Zespołu- dokładna treść zapisu w Statucie,
d) tryb odwoławczy – rodzicowi dziecka przysługuje odwołanie się od decyzji dyrektora do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji, za pośrednictwem dyrektora Zespołu w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji,
e) decyzję odbierają i podpisują rodzice; jeżeli nie ma możliwości sprowadzenia rodziców, pismo wysyła się pocztą – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru,
f) rodzice mają prawo wglądu w dokumentację dotyczącą sprawy łącznie z protokołami zeznań             i protokołem z zebrania rady pedagogicznej w części dotyczącej ich dziecka ( zgodnie z art. 73               § 1 i 2 k.p.a),
g) jeżeli rodzice dziecka wniosąodwołanie, dyrektor przedszkola ma 7 dni na ustosunkowanie się do sprawy, ponownie ją analizuje; może przychylić się do odwołania i zmienić swoją decyzję – czyni to również na piśmie w drodze decyzji i sprawa się na tym kończy.
Jednak gdy podtrzymuje swoją decyzję, to po 7 dniach przesyła całość dokumentacji do organu odwoławczego, który bada sprawę.
Decyzja wydana przez ten organ jest ostateczna. Można ją jedynie zaskarżyć do NSA, który bada ją pod względem proceduralnym (nie merytorycznym);
h) w trakcie całego postępowania odwoławczego wychowanek ma
prawo uczęszczać do Zespołu do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 k.p.a).
 
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Zespołu – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
2. Zmiany w statucie są zatwierdzane poprzez uchwały rady pedagogicznej.
3. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
a) udostępnienie statutu przez dyrektora Zespołu osobom zainteresowanym.
4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Zespole nie mogą
być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
5. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy.
7. Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem zostaną określone odrębnymi przepisami zatwierdzonymi przez organ prowadzący i nadzorujący placówkę.
 
 
 
 
 
 
 
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Traci moc statut Zespołu uchwalony i podpisany przez Radę Pedagogiczną
z 22 lutego 2010 roku.
Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu
w dniu 10 lutego 2011r.